среда, 15 октября 2014 г.

Приглашаем всех к обсуждению актуальных вопросов современного образования. Ждем коментариев по-поводу видео, презентаций.  текстовых выступлений.
Ваши коментарии и вопросы и выступления пишите в коментарии на любой страничке.
Обсуждение и активная работа Семинара будет продолжена до 30 октября!
16-17 жовтня 2014 року у Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбудеться Міжнародний проблемний семінар «Управлінське забезпечення конкурентноспроможності закладу освіти в нових соціокультурних умовах»
 (м. Запоріжжя, у інтернет-режимі)

Мета семінару: об'єднати зусилля науковців і практиків різних регіонів України щодо вдосконалення системи управління закладами та установами освіти з метою забезпечення їх конкурентоспроможності в нових соціокультурних умовах.
Проблемні напрямки роботи конференції:
1.    Теоретико-методологічні засади управлінської діяльності у нових соціокультурних умовах;
2.      Соціально-психологічні засади конкурентоспроможності закладів освіти;
3.   Особливості забезпечення конкурентоспроможності закладів освіти малого міста та сільської місцевості;
4.      Інноваційні технології забезпечення конкурентоспроможності закладів освіти.
Семінар - це комплекс науково-методичних заходів у інтернет-офлайн форматі, що включають:
наукові доповіді, тези, виступи (у відеозапису), презентації та ін.;
майстер-класи,   квести, круглі столи, тощо;
Форми участі у конференції: виступ, доповідь (у відеофайлах), презентація або стендова доповідь, тези, стаття до електронного збірника.

До участі у проблемному семінарі запрошуються: науковці, здобувачі, керівники усіх типів закладів освіти (дошкільних, середніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих), вчителі, психологи, соціальні педагоги та інші фахівці в галузі менеджменту освіти та психології.
Запрошуємо до обговорення у режимі форуму 16-17 жовтня 2014 року.                  
Статті за підсумками семінару будуть опубліковані в офіційному електронному збірнику наукових праць КЗ «ЗОІППО» ЗОР (ISSN 2223-4551) http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_ до кінця листопада 2014 року. ВИДАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНЕ В МIЖНАРОДНIЙ БАЗI ДАНИХ ПЕРIОДИЧНИХ ВИДАНЬ: ISSN 2223-4551 (http://www.issn.org/int.html)
Робочі мови семінару - українська, російська, англійська.

Інформаційний лист
16-17 октября 2014 в Запорожском областном институте последипломного педагогического образования состоится Международный проблемный семинар «Управленческое обеспечение конкурентоспособности учебного заведения в новых социокультурных условиях»
(г. Запорожье, в интернет-режиме)

Цель семинара: обмен опытом ученых и практиков разных стран по совершенствованию системы управления учреждениями образования с целью обеспечения их конкурентоспособности в новых социокультурных условиях.
Проблемные направления работы семинара:
1. Теоретические основы управленческой деятельности в новых социокультурных условиях.
2. Социально-психологические основы конкурентоспособности учебных заведений.
3. Особенности обеспечения конкурентоспособности учебных заведений сельской местности.
4. Инновационные технологии обеспечения конкурентоспособности учебных заведений.
Семинар - это комплекс научно-методических мероприятий в интернет-оффлайн формате, включающие:
- научные доклады, тезисы, выступления (в видеозаписи), презентации и др.;
- мастер-классы, квесты, круглые столы и т.д.
Формы участия в семинаре: выступление, доклад (в видеофайлах), презентация или стендовый доклад, тезисы, статья в электронный сборник.
К участию в проблемном семинаре приглашаются: ученые, соискатели научных степеней, руководители всех типов учебных заведений (дошкольных, средних, внешкольных, профессионально-технических, высших, последипломных), учителя, психологи, социальные педагоги и другие специалисты в области менеджмента образования и психологии.
Участники семинара, выступления которых будут размещены на сайте, получат по почте (наложенным платежом за пересылку) сертификаты участников. 
Обсуждение будет проходить в режиме форума 16-17 октября 2014 года. 
Статьи по итогам семинара будут опубликованы в электронном сборнике научных трудов КУ «ЗОИППО» ЗОС http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_ до конца ноября 2014 года. Издание зарегистрировано В международной базе ДАННЫХ периодическиХ ИЗДАНИЙ: ISSN 2223-4551 (http://www.issn.org/int.html).

Рабочие языки семинара - украинский, русский, английский.